A- A A+

Shih-Fong Huang (黃士峯)

Shih-Fong Huang(黃士峯)

簡介

學歷 國立陽明大學 醫學系
經歷 現職:
  1. - 迄今 臺北榮民總醫院神經復健科主治醫師
  2. - 迄今 國立陽明大學 助理教授
經歷:
  1. - 臺北榮民總醫院 美國哈佛醫學院及麻省總醫院進修
醫療專長
  1. 神經復健,神經性膀胱,神經痛,神經電生理檢查,尿路動力學,復健醫學,脊髓損傷
證照
  1. 醫書證書
  2. 復健專科醫師證書
  3. 老年醫學專科醫師證書
  4. 骨骼肌肉超音波專業認證

著作

著作
Wang JC, Chan RC, Tsai YA, Huang WC, Cheng H, Wu HL, Huang SF.
J Spinal Cord Med. 2015 Sep;38(5):587-92. doi: 10.1179/2045772314Y.0000000271. Epub 2014 Oct 9.
PMID: 25296991
 
Chang PY, Chan RC, Tsai YA, Huang WC, Cheng H, Wang JC, Huang SF.
J Chin Med Assoc. 2013 Jul;76(7):378-84. doi: 10.1016/j.jcma.2013.03.008. Epub 2013 May 9.
PMID: 23664730
 
Huang SF, Tsai YA, Wu SB, Wei YH, Tsai PY, Chuang TY.
Photomed Laser Surg. 2012 Oct;30(10):579-86. doi: 10.1089/pho.2012.3228. Epub 2012 Aug 14.
PMID: 22891782
 
Huang YY, Gupta A, Vecchio D, de Arce VJ, Huang SF, Xuan W, Hamblin MR.
J Biophotonics. 2012 Nov;5(11-12):827-37. doi: 10.1002/jbio.201200077. Epub 2012 Jul 17. Review.
PMID: 22807422
 
Lin PH, Tsai YA, Chen WC, Huang SF.
Int J Occup Med Environ Health. 2012 Mar;25(1):41-50. doi: 10.2478/s13382-012-0008-8. Epub 2012 Jan 5.
PMID: 22219056
 
Wu JC, Huang WC, Chen YC, Tu TH, Tsai YA, Huang SF, Huang HC, Cheng H.
J Neurosurg Spine. 2011 Sep;15(3):216-27. doi: 10.3171/2011.4.SPINE10404. Epub 2011 Jun 10.
PMID: 21663406
 
Chiu CM, Huang SF, Tsai PY, Wang RY, Chuang TY, Sung WH.
Comput Methods Programs Biomed. 2010 Jan;97(1):92-8. doi: 10.1016/j.cmpb.2009.11.008. Epub 2009 Dec 29.
PMID: 20036438
Chiu CM, Wang CP, Sung WH, Huang SF, Chiang SC, Tsai PY.
J Rehabil Med. 2009 Nov;41(13):1085-9. doi: 10.2340/16501977-0456.
PMID: 19894006